admin

ยามานาชิ

รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ จังหวัดยามานาชิ (山梨県) แม้จะมีเขตติดต่อกับกรุงโตเกียวแต่จัดอยู่ภาคชูบุ ยามานาชิล้อมรอบไปด้วยภูเขารวมทั้งภูเขาไฟฟุจิส่วนหนึ่งก็ตั้งอยู่จังหวัดนี้

Loading