660412150101GC080000

ใบเสร็จรับเงิน/ใบยืนยันการจองรถ

บริษัท ชินไทยวา จำกัด

445/112 หมู่ 12 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0894957777

วันที่

ชื่อผู้จอง

รายละเอียดการจอง

รถตู้ชนาด 9 ที่นั่ง จำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน นาริตะ ฟุจิ โตเกียว ค่าบริการวันละ 75,000 เยน รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ต่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับรถ ค่าอาหารคนขับรถ ไม่รวมค่าขึ้นฟุจิทุกชั้น ใช้บริการวันที่ 10 – 11 เมษายน 2566 ค่าบริการรวม 150,000 เยน รับชำระมัดแล้ว 30,000 เยน (ชำระเป็นบาท 8,000 บาท) ส่วนที่เหลือชำระกับคนขับ ณ วันที่ใช้บริการ ชื่อและวิธีการติดต่อนัดหมายกับคนขับจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

Loading