อิวาเตะ

จังหวัดอิวาเตะตั้งอยู่ในภูมิภาคโทโฮกุ (東北地方) หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนเกาะฮนชู (本州) มีเมืองเอกคือ เมืองโมริโอกะ 

จังหวัดอิวาเตะประกอบด้วย 14 เมือง 10 อำเภอ 15 ตำบล และ 4 หมู่บ้าน พื้นที่ที่แสดงในตารางมาจากรายงานของสำนักงานสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่นใน พ.ศ. 2560] และจำนวนประชากรที่แสดงในตารางมาจากรายงานสำมะโนประชากรประจำ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานสถิติ กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร โดย 10 เมืองในจังหวัดอิวาเตะมีพื้นที่รวมกัน 9,650.72 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63.18 ของพื้นที่จังหวัด และมีประชากรรวม 1,054,276 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.39 ของประชากรทั้งจังหวัด

Loading