นีงาตะ

จังหวัดนีงาตะ หรือ นีกาตะ เราจะคุ้นเคยกันดีในหน้าหนาวซึ่งมีลานสกีชื่อดังอย่างกาล่ายุซาวะ และนาเอบะ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคชูบุบนเกาะฮนชูของประเทศญี่ปุ่น มีประชากรทั้งสิ้น 2,227,496 คน มีพื้นที่ 12,584.18 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ จังหวัดนีงาตะมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดโทยามะและจังหวัดนางาโนะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับจังหวัดกุมมะทางทิศใต้ 

Loading